School Staff
                                Teaching Staff
1 Sri Narendra Singh (Principal) M.Com.,B.Ed.
2 Sri Umesh Kumar Sharam (Academic In- Charge)(Physical) B.A. M.P.Ed.
3 Sri Vishnu Datt Shukla(Computer Science )M.C.A.
4 Dr.Pramod Kumar Baghel (Accountancy) M.Com.,Ph.D.
5 Sri.Maneesh Chandra  (Physics) M.Sc. (Physics), B.Ed.
6 Dr. Madhav Prashad Tripathi (Hindi) M.A. (Hindi), B.Ed., Ph.D.
7 Sri Pawan Kumar Joshi (Music) M.A. (Music), B.Ed
8 Sri Arun Kumar Yadav (Biology) M.Sc. (Zoology), B.Ed
9 Sri Janardan Prasad Verma(Maths) M.Sc.(Maths), B.Ed
10 Sri Atul Kumar Pathak (Maths) M.Sc. (Maths), B.Ed
11 Sri Ghanshyam Dholgain (S.St.) M.A.(History), B. Ed.
12 Sri Nipendra Singh(Physical) M.A. (English), B.P.Ed.
13 Sri Sanjay Mishra(Business Studies ) M.Sc.(Chemistry), MBA (Finance)
14 Sri Akhilesh Kumar Sharma(English)M.A.(English),B.Ed.
15 Sri Rajat Kumar Singh (Computer) M.C.A.
16  Sri Kaushal Kumar Shakya (S.St.) M.A.(History), B. Ed., UGC Net
17 Dr.Dinesh Nayal(Economics)M.A.(Economics)B.Ed.,Ph.D
18 SriDeep Chandra Joshi(Sanskrit) M.A.( Sanskrit) B.Ed
19 Sri Bhupal Singh Bisht  (Smart Class)  M.A. (English)
20 Sri Umesh Tiwari ( English)
 21  Sri Rahul Bharadwaj ( English)
22 Sri Sanket Bharadwaj (Science)
23 Sri Bhuwan Chandra (Hindi)
 24 Sri Ravikant Saini(Chemistry MSc. B.Ed)
 25 Sri Vikas Kumar Singh  MSC. B.Ed. ( Maths)
 26
 27
28
Non-Teaching Staff
29 Sri M. S. Bisht  Office Incharge
30 Sri Pankaj Shukla Doctor
31 Sri K. C. Upadhyay Vastu Bhandar
 32 Sri Vijayant Singh Bisht – M R
33  Sri Pradeep Adhikari Office Assistant
Sri Dileep Singh Bisht Office Assistant
35 Sri Rahul Singh Public Relation Officer
36 Sri Ram Dhyan  Central Sotre In- charge 
37 Sri Amit Karn  Hostel Warden (Madhukar  Kripa)
38 Sri Lalit Joshi Computer Operator
39 Sri Pankaj Tewari   (Mess Store In-charge)
40 Sri Devendra Singh Adhikari Electrician
41 Sri Narendra  Singh Negi  (Mess Incharge)
42 Sri Tushar Hostel Warden (Keshav Kripa)
43 Sri Akshay Yadav ( Librarian )
44
45